Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

 1. Összefoglaló
  Ez az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban: "Szabályzat") részletesen meghatározza a https://www.partnereducation.hu (a továbbiakban: "Honlap") által végzett adatkezelési gyakorlatot és az adatvédelmi intézkedéseket. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a dokumentumot, mivel a Honlap használatával hozzájárulását fejezi ki az itt meghatározott adatkezelési gyakorlathoz.

Az Adószektor BT. (a továbbiakban: Adatkezelő) a weboldalai működtetése során a Honlapra látogatók, a Honlapon előfizetők, (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli. Minden személyes adatot kizárólag a törvényeknek megfelelően gyűjtünk, valamint kezelünk. DM levelet kizárólag csak hozzájárulással küldünk. Adatait a lehető legnagyobb biztonságban tároljuk, azokat harmadik félnek csak hozzájárulással adjuk át. Személyes adatairól felvilágosítást, illetve azoknak törlését az info@jovobemutatomegoldasok.hu címen kérheti, valamint a DM levelek alján található leiratkozás gombra kattintva teheti meg.

 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: Adószektor Bt

Az adatkezelő levelezési címe: 6000 Kecskemét, Párkány utca 27/A.

Az adatkezelő e-mail címe: info@partnereducation.hu

Az adatkezelő telefonszáma: +36 20 4125125

Az adatkezelő adószáma: 27526600-1-03

 1. Az adatvédelmi szabályzat célja

Jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját rögzítse. Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Szolgáltató tiszteletben tartja Honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli. Adatkezelő fenntartja magának a jogot ezen tájékoztató bármikori megváltoztatására, melynek hatálybalépéséről Adatkező a Felhasználókat tájékoztatja, az érintetteknek a honlap további használatához el kell fogadnia a módosításokat az Adatkezelő által biztosított módon.

Az Adatkezelő tevékenységét érintő legfontosabb magyar jogszabályok a következők:

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27. napján elfogadott 2016/679. számú rendeletében (a továbbiakban: „GDPR”)

 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info.tv.)
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (Btk.)
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
 • évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcím adatok kezeléséről

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Sztv.”);

 1. A kezelt személyes adatok köre, ideje, célja

Az adatközlés önkéntes, Érintett nem köteles megadni személyes adatait, azonban azok hiányában nem tudja igénybe venni a cégünk által nyújtott szolgáltatásokat.

Érintett beleegyezésével megadott adatkezelés célja: Marketing célú tevékenység, illetve az előfizetéshez szükséges adatok tárolása. A kötelező adatkezelés körében az Adatkezelő eleget tesz a jogszabályok által megkívánt egyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségeinek, a jogszabályok által meghatározott ideig azon adatok körére vonatkozóan, amelyet a hatályos jogszabályok számára kötelezően előírnak. Adatkezelő a megadott adatok valódiságáért nem vállal felelősséget.

Technikai adatok

Szolgáltató rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott a Honlapra, és azokat is, amelyeket a Honlapon látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. Érintett személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni.

A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja.

A technikai adatokat Adatkezelő kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve jogszabályi előírás

Az adatkezelés időtartama: a jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés esetében 8 év, egyebekben az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Hírlevél adatbázis

Kezelt adatok: e-mail cím, név, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

Az adatkezelés jogalapja: A felhasználó önkéntes hozzájárulása, melyet a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

Egyéb adatkezelés

Ezen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Bíróság, ügyész, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett  az Adatkezelőt. A hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 1. A személyes adatok tárolása, védelme, hozzáférés az adatokhoz

Adatkezelő számítástechnikai eszközökkel tárolja a személyes adatokat.

Adatfeldolgozók

A hírlevél adatbázis kezelése, hírlevelek kiküldése:

SalesAutopilot Kft. (székhely: 1016 Budapest, Zsolt utca 6/C. IV. em. 4.; cégjegyzékszám: 01-09-286773; adószám: 25743500-2-41)
A tematikus hírlevél szolgáltatásról felhasználó a hírlevélben található linken keresztül bármikor leiratkozhat, illetve e marketing célú megkeresések fogadását a felhasználói fiókjának átállításával vagy Szolgáltató által közzétett e-mail címen keresztül is megtilthatja.

Adattovábbítás címzettje

Stripe Payments Europe, Limited (székhely: The One Building 1 Grand Canal Street Lower Dublin 2 Co. Dublin) fizetési szolgáltató bankkártyás fizetés érdekében.

Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely:1133 Budapest, Árbóc utca 6.. Cégjegyzékszám: 01-10-140802; adószám: 27926309-2-41) mint a billingo.hu oldal üzemeltetője, a számlák kiállítása és tárolása, NAV részére történő adatszolgáltatás érdekében.

Az Szolgáltató azon partnerei részére, akik által az Érintett feliratkozott. A Partnereknek kizárólag egy keresztnév kerül továbbításra és a feliratkozás dátuma. Amennyiben az Érintett megadja telefonszámát visszahívás igénylése céljából, akkor a telefonszám is továbbításra kerül.

A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, (pl. törvényben feljogosított hatóság megkeresése esetén) illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Adatkezelő védi a kezelt adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, törlés, valamint a sérülés és a megsemmisülés ellen.

 1. Adatbiztonság

Adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa Érintett által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

 1. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Érintett jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását, az adatkezelés korlátozását, és tiltakozhat az adatkezelés ellen.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

E-mail: info@partnereducation.hu

Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Adatkezelő munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 25 napon belül, írásban, közérthető formában, a kérelemmel megegyező módon megadni a tájékoztatást.

Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni.

Érintettnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

Érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha vitatott a személyes adatok pontossága, vagy az adatkezelés jogellenes, illetve Érintett tiltakozása esetén az adatkezelés ellen, valamint ha Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra.

Érintett jogosult arra is, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amennyiben a szükséges feltételek fennállnak.

Érintett a Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27., vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye/székhelye szerinti megyei bíróság előtt is érvényesítheti jogait (jogszabályi háttér: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § (1) bekezdés). Kérheti továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke: Dr. Péterfalvi Attila (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu, Tel.: +36-1/391-1400) segítségét is.

Érintett tájékoztatását Adatkezelő csak az Infotv.-ben, illetve a Rendeletben meghatározott esetekben és okból tagadhatja meg. Ilyen esetben Adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv., illetve a Rendelet mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről.

Amennyiben Érintett a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 1. Cookie-szabályzat

A Cookiekról általánosságban:

A legtöbb weboldal, így az Adatkezelők internetes honlapján is használnak, használhatnak ún. cookie-kat, sütiket.

A cookie-k semmilyen kárt nem okoznak az Érintett számítógépében, azok nem tartalmaznak kártékony kódokat.

A cookie egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások, honlapok a böngészőben, az Érintett számítógépén tárolnak el, és a honlap későbbi meglátogatása során visszaolvasnak, ezáltal információkat tárol a honlap látogatóiról és eszközeiről. A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatások működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság minden böngésző támogat. Ezek segítségével lehet például bejelentkezni egy oldalra, vagy személyre szabott információt elérni az interneten.

Az Érintett a böngészője beállításainak segítségével engedélyezheti vagy tilthatja le a cookie-k használatát. Amennyiben az Érintett a cookie-k használatát megtiltja, úgy az azzal a következménnyel járhat, hogy a weboldalak nem működnek megfelelően, nem minden funkciója érhető el. További információk – például arról, hogy miként tekinthetők meg, rendezhetők és törölhetők a számítógépre elmentett cookie-k –a www.allaboutcookies.org honlapon találhatók.

Lényeges, hogy a cookie-kat a számítógépéről illetve használt böngészőjéből bármikor törölheti.

A sütiknek feladatuk, és céljuk alapján többféle változata ismert. A sütik legáltalánosabb felhasználási céljai: a weboldalak fejlesztése, működtetése, a weboldalak látogatottságának, használatának mérése, weboldalak használatának, a weboldalon való navigáció megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és személyre szabott ajánlatok megjelenítése, elhelyezése (akár más weboldalakon).

A szervezet esetén használt süti(k) típusa(i):

8.1 Alapműködést biztosító sütik, munkamenet sütik: a honlapok megfelelő működését biztosítják, megkönnyítik azok használatát, és a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információt az oldalak használatáról, és tárolnak bizonyos információkat (pl. kitöltött űrlap adatok, bejelentkezési adatok, a süti policy beállításának státusza). Ha a böngésző visszaküld a szolgáltatónak egy korábban elmentett sütit, lehetősége lesz összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal.

8.2. Statisztikai célú sütik: ebbe a típusba tartozó sütik használatának a célja a weboldal használatának, látogatottságának elemzése, mérése (a látogató melyik oldalt nyitotta meg, mennyi időt töltött el az oldalon, mikre kattintott), ezáltal a honlap fejlesztésének segítése. Ezek a sütik is anoním adatokat tartalmaznak, a látogató nem azonosítható. Ebbe a körbe tartoznak a Google Analytics sütik is.

Amennyiben az ilyen típusú sütik használatát engedélyezi, úgy ezeket az adatokat az Adatkezelő arra használhatja fel, hogy minél inkább a látogató érdeklődésének megfelelő tartalmat készítsen, jobban megértse a honlap látogatóit, illetve remarketing tevékenységgel kiegészítve tovább maradjon a honlap olvasóinak látókörében. Így a korábbi látogatóknak, vagy a hasonló érdeklődési körrel rendelkezőknek különböző Google illetve Facebook hirdetéseket jeleníthet meg.

8.3. Harmadik fél által elhelyezett hirdetési, célzó sütik: ezeknek a sütiknek az a célja, hogy a látogató böngészése során személyre szabott hirdetések, reklámok jelenjenek meg a honlapokon, illetve annak elemzése, értékelése, hogy a látogatók miként használják az oldalakat.

További részletek a weblap cookie tájékoztatóiban találhatók.

 1. Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő a jelen tájékoztatót évenként felülvizsgálja. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Érintett előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Adatkezelő akkor is köteles a jelen tájékoztatóban írtakat felülvizsgálni, ha lényeges jogszabályváltozás lép hatályba, vagy ha adatvédelmi, adatkezelési folyamatai, eljárásai lényegesen megváltoznak. Ilyen esetekben a jelen tájékoztatót az Adatkezelő megfelelően módosítja, és honlapján közzéteszi, egyben felhívja a figyelmet a változásokra. Honlapunk nem felelős más, külső weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Jelen tájékoztató hatályos 2023.06.01. napjától kezdődően.

Kelt: Kecskemét, 2023.06.01.