ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

BEVEZETÉS

Üdvözöljük az Adószektor Bt (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Felhasználási Feltételek tartalmazza a https://www.partnereducation.hu és weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik.

Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1.IMPRESSZUM

Szolgáltató adatai

Név: Adószektor Bt

Székhely: 6000 Kecskemét, Párkány utca 27/A
Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Párkány utca 27/A

Adószám: 27526600-1-03
Képviselő: Varga Béla
Telefonszám: 06205591448
E-mail: varga.bela@adoszektor.hu
Honlap: https://www.adoszektor.hu

Bankszámlaszám: 12062003-01796264-00100000

Tárhelyszolgáltató adatai

Név: Websupport Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (Websupport Magyarország Kft.)
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Elérhetőség: info@mhosting.hu

Honlapon folytatott tevékenység: Marketing célú tevékenység. Név, e-mail cím, telefonszám gyűjtése online vállalkozási modell bemutatása céljából.

ery aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

  1. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

2.1 Igénybevétel feltételei

2.1.1 Felhasználó tudomásul veszi, hogy a honlapon csillaggal jelölt mezők kitöltése szükséges a további információk elküldéséhez. A honlapon nem kötelező az adatok megadása.

2.1.2 Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

2.1.3 Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó a 2. pontban foglaltakat megszegi, vagy a szolgáltatást visszaélésszerűen használja, a Felhasználó regisztrációját az összes kapcsolódó adattal együtt felfüggessze, vagy törölje.

2.2 Felelősség

2.2.1 A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

2.2.2 Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját felelősségére használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő akadályokért.

2.2.3 Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

2.2.4 A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

2.2.5 Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő működési illetve tartalmi hibákért vagy hiányosságokért, nem vállal továbbá felelősséget a hibás adatok megadásából eredő esetleges hibákért.

2.2.6 Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

2.3 Szerzői jogok

2.3.1 A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

2.3.2 Szolgáltató valamennyi, a Honlapon szereplő védjegy (márkanév, logo stb.) használatára jogosult. A regisztráció, a Honlap használata, illetve a 3. pont egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

2.3.3 A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen túl, ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók. Tilos a Honlap bármely részének másolatát értékesíteni vagy továbbítani kereskedelmi haszonért, tilos továbbá a Honlap bármely részének megváltoztatása vagy bármely más műbe, publikációba, Honlapba építése, akár elektronikus, akár hagyományos formában. Az itt leírtakon kívül a Szolgáltató semmilyen egyéb felhatalmazást, jogot nem biztosít Felhasználó részére a Honlappal, a Honlapon elérhető tartalmakkal kapcsolatban.

2.4 Egyéb rendelkezések

2.4.1 Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át.

 

3. SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBE VÉTELE

3.1 Általános rendelkezések

3.1.1 Szolgáltató a Honlapon elérhető szolgáltatásokat az adott szolgáltatásra vonatkozó Szerződési Feltételekben, valamint a felek között létrejövő egyedi megrendelésben foglaltak szerint nyújtja.

3.2 Regisztrációhoz fűződő általános rendelkezések

3.2.1 A Honlapon elérhető szolgáltatás igénybevételének feltétele az érvényes regisztráció.

3.2.2 Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@partnereducation.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

3.2.3 Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje azon felhasználók regisztrációját, akik megítélése szerint bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével, vagy más személyes adatával, illetve jogával visszaélnek, így különösen ha tudomása szerint az érintett felhasználói név védjegy- vagy más típusú oltalom alatt áll, más személy jogos érdekét sérti, trágár, vagy obszcén szó, rasszista, vallási, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozást gyalázó, vagy sértő, burkolt, vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

3.2.4 A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Felhasználó felelős.

3.2.5 Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. A fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség. Felhasználó felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

3.2.6 Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

3.3 Szolgáltatás megrendelése

3.3.1 Felhasználó a Honlap vonatkozó részén adhatja meg az igénybe venni kívánt szolgáltatás jellemzőit, és annak igénybevételéhez fűződő egyéb tulajdonságokat, melynek költségeit a megrendelés végén feltüntetett összeg jelöli.

3.3.2 A Felhasználó igényei szerinti paraméterek megadását követően megjelenő felületen (a továbbiakban: Regisztrációs és Megrendelő Felület) látható adatlapot Felhasználó értelemszerűen, valós adatainak megfelelően tölti ki.

3.3.3 Felhasználó a Regisztrációs és Megrendelő Felületen adhatja meg a kívánt fizetési módot. Felhasználó hozzájárul, hogy Szolgáltató a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően elektronikus számlát állítson ki és küldjön meg Felhasználó részére.

3.3.4 Az érvényes regisztráció illetve szolgáltatás rendelés feltétele a Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi Nyilatkozat elolvasása, valamint elfogadása. A Regisztráció véglegesítésével Felhasználó kijelenti, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot elolvasta, tartalmát megértette, azt érvényesen elfogadja, az általa adott adatainak kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.

3.3.5 A szolgáltatás megrendelési folyamatot Felhasználó az összegző felületen található „Megrendelés leadása” linkre kattintással zárja le, és erősíti meg, amely szerződéses ajánlatnak minősül.

3.3.6 A regisztráció és szolgáltatás megrendelés megtörténtét követően Szolgáltató Felhasználó által megadott email címre visszaigazolást küld, amelyben tájékoztatja Felhasználót a regisztrációs folyamat, valamint a megrendelés sikerességéről. Sikeres regisztrációt követően Felhasználó bejelentkezhet a Honlapon a Honlap „Bejelentkezés” oldalán keresztül, ezt követően pedig megfelelően módosíthatja rendelését, az „Adataim” menüpontok alatt felhasználói adatait, illetve újabb rendelést adhat le.

3.7 A szerződés iktatása

3.7.1 A Honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt Szolgáltató nem iktatja.

  1. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

4.1 Amennyiben a Felhasználó regisztrációjának törlését kéri, ezen kérelme a jelen Felhasználási Feltételek alapján létrejött szerződés felmondását jelenti.

  1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

5.1 Panaszügyintézés helye

Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségen terjesztheti elő:

Email: info@partnereducation.hu

5.2 Panaszügyintézés módja

Szolgáltató a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 6.1. pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 48 órán belül – melybe az ezen Felhasználási Feltételek szerinti munkaszüneti napok ideje nem számít be – érdemben válaszol Felhasználó kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

5.3 Panaszügyintézés ideje

Szolgáltató Felhasználó által előterjesztett kifogásokat a 6.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken hétköznapokon 8 és 17 óra között fogadja.

5.4 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

5.4.1 Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

5.4.2 Békéltető testület. A szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. A területileg illetékes békéltető testületek aktuális listáját és elérhetőségeit az alábbi címen találja: www.bekeltetes.hu

5.4.3 Bírósági eljárás. Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

  1. ELÁLLÁSI ÉS FELMONDÁSI JOG

6.1 Felhasználó ha a szolgáltatás teljesítése megkezdődött, Felhasználó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

6.2 Az elállási és felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

6.3 Ha Felhasználó mint fogyasztó elállási vagy felmondási jogával élni kíván, felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltató részére a 6.1 bekezdésben említett panaszkezelési elérhetőségei valamelyikére. Ebből a célból felhasználhatja az alábbi felmondási nyilatkozat-mintát is.

Elállási jog

Felmondási nyilatkozat fogyasztók részére (csak a szerződéstől való elállási vagy felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) Amennyiben e-mailen küldi, kérjük erre a címre küldje: E-mail: info@partnereducation.hu

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében.

Kérjük, minden mezőt töltsön ki.

Szerződéskötés dátuma *

Megrendelés száma *

A fogyasztó neve *

A fogyasztó címe *

Az adatvédelmi nyilatkozatot elfogadom *

6.4.Ha Felhasználó mint fogyasztó határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a 7.1 illetve 7.2 pontban megjelölt határidő lejárta előtt elküldi nyilatkozatát.

6.5 Ha Felhasználó mint fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti az Előfizető által teljesített valamennyi lemondott ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési mód kerül alkalmazásra, kivéve, ha Előfizető más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Előfizetőt semmilyen többletköltség nem terheli.

6.6 Ha Felhasználó, mint fogyasztó kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Felhasználó köteles megtéríteni Szolgáltató számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Szolgáltató hasonlóképpen visszatéríti az Előfizető által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

6.7 Felhasználó nem gyakorolhatja elállási/felmondási jogát az alábbi esetekben:

olyan szolgáltatás esetében, amely az Előfizető személyéhez kötött, illetve amelyet az Előfizető utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza és a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

  1. AZ FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

7.1 Szolgáltató jogosult jelen Felhasználási Feltételeket a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben.

Ezen Felhasználási Feltételek hatályba lépésének ideje: 2023.06.01.